Szukaj

Regulaminy


 Regulamin sklepu internetowego Sidro Swimwear

Dzień dobry!

Poniżej znajdziesz regulamin sklepu internetowego Sidro Swimwear, w którym zawarte zostały informacje m.in. o sposobie złożenia zamówienia i zawarcia umowy sprzedaży, formach dostawy i płatności dostępnych w sklepie, procedurze odstąpienia od umowy, czy postępowaniu reklamacyjnym.

Sklep należy do :
SIDRO Jovana Djurović
ul. Antoniego Magiera 13a, 01-873 Warszawa.

 W każdej chwili możesz skontaktować się z nami, wysyłając wiadomość na adres e-mail sidro.marketing@gmail.com lub dzwoniąc pod numer +48 732 708 959.

Pozdrawiamy i życzymy udanych zakupów
Zespół sklepu internetowego Sidro Swimwear.


§ 1

Definicje

Na potrzeby niniejszego regulaminu, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

 1.  Kupujący – osoba fizyczna, osoba prawna lub ułomna osoba prawna,
 2. Konsument – osoba fizyczna, zawierająca ze Sprzedawcą umowę sprzedaży niezwiązaną z bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,
 3. Regulamin – niniejszy regulamin, dostępny pod adresem https://sidroswimwear.com/regulamin
 4. Sklep – sklep internetowy działający pod adresem https://sidroswimwear.com
 5. Sprzedawca – SIDRO Jovana Djurović, ul. Antoniego Magiera 13, 01-873 Warszawa. NIP 5361938730

§ 2

Postanowienia wstępne

 1. Za pośrednictwem Sklepu, Sprzedawca prowadzi sprzedaż detaliczną, świadcząc jednocześnie na rzecz Kupujących usługi drogą elektroniczną. Za pośrednictwem Sklepu, Kupujący może dokonać zakupu produktów uwidocznionych na stronach Sklepu.
 2. Regulamin określa zasady i warunki korzystania ze Sklepu, a także prawa i obowiązki Sprzedawcy i Kupujących.
 3. Do korzystania ze Sklepu, w tym w szczególności do dokonania zakupu w Sklepie, nie jest konieczne spełnienie szczególnych warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Kupującego. Wystarczające są: 
  • dostęp do Internetu,
  • standardowy system operacyjny,
  • standardowa przeglądarka internetowa,
  • posiadanie aktywnego adresu e-mail.
 4. Kupujący nie może dokonać zakupu w Sklepie anonimowo ani pod pseudonimem.
 5. Zakazane jest podczas korzystania ze Sklepu dostarczanie treści o charakterze bezprawnym, w szczególności poprzez przesyłanie takich  treści za pośrednictwem formularzy dostępnych w Sklepie.
 6. Wszystkie ceny produktów podane na stronach Sklepu są cenami brutto.
 7. W sytuacji wystąpienia błędu na stronie (niezgodność cenowa, czy ilościowa) sprzedający ma prawo do anulowania zamówienia. 

§ 3

Usługi świadczone drogą elektroniczną

 1. Za pośrednictwem Sklepu, Sprzedawca świadczy na rzecz Kupującego usługi drogą elektroniczną.
 2.  Podstawową usługą świadczoną drogą elektroniczną na rzecz Kupującego przez Sprzedawcę jest umożliwienie Kupującemu złożenia zamówienia w Sklepie. Złożenie zamówienia możliwe jest bez konieczności założenia konta w Sklepie.
 3. Jeżeli Kupujący zdecyduje się założyć konto w Sklepie, Sprzedawca świadczy na rzecz Kupującego również usługę drogą elektroniczną polegającą na założeniu i utrzymywaniu konta w Sklepie. W koncie przechowywane są dane Kupującego oraz historia złożonych przez niego zamówień w Sklepie. Kupujący loguje się do Konta z wykorzystaniem swojego adresu e-mail oraz zdefiniowanego przez siebie hasła. 
 4. Założenie konta w Sklepie odbywa się poprzez wypełnienie i przesłanie, za pomocą automatycznego mechanizmu Sklepu, formularza rejestracyjnego. Z chwilą przesłania formularza rejestracyjnego, między Kupującym a Sprzedawcą zawierana jest umowa o prowadzenie konta w Sklepie. Umowa zawierana jest na czas nieokreślony, a Kupujący może tę umowę wypowiedzieć ze skutkiem natychmiastowym w każdej chwili, usuwając konto.
 5. Usługi świadczone są drogą elektroniczną na rzecz Kupującego nieodpłatnie. Odpłatne są natomiast umowy sprzedaży zawierane za pośrednictwem Sklepu
 6. W celu zapewnienia bezpieczeństwa Kupującemu i przekazu danych w związku z korzystaniem ze Sklepu, Sprzedawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji danych osobowych przez osoby nieuprawnione.
 7. Sprzedawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego funkcjonowania Sklepu. Kupujący powinien poinformować Sprzedawcę o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu Sklepu.
 8. Wszelkie reklamacje związane z funkcjonowaniem Sklepu, Kupujący może zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail sidro.marketing@gmail.com. W reklamacji Kupujący powinien podać imię i nazwisko, adres do korespondencji, a także rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu. Sprzedawca będzie rozpatrywać wszelkie reklamacje w terminie do 14 dni od otrzymania reklamacji i poinformuje Klienta o jej rozstrzygnięciu na adres e-mail składającego reklamację.

Składanie zamówienia

 1. Kupujący może złożyć zamówienie jako zarejestrowany klient albo jako gość.
 2. Zarejestrowanym klientem jest Kupujący, który posiada konto w Sklepie. Kupujący może założyć konto z poziomu zakładki „Załóż konto” lub w trakcie składania zamówienia.
 3. W celu złożenia zamówienia, Kupujący zobowiązany jest podjąć następujące kroki:
  • wybrać produkt lub produkty będące przedmiotem zamówienia poprzez kliknięcie przycisku „Dodaj do koszyka”,
  • z widoku koszyka kliknąć w przycisk „Zamawiam”,
  • zalogować się do swojego konta w Sklepie, założyć konto lub wybrać opcję „Kupuj jako gość” – nie dotyczy Kupującego, który zalogował się do swojego konta przez rozpoczęciem składania zamówienia,
  • podać adres do wysyłki zamówienia oraz dane do faktury – jeśli Kupujący wcześniej dodał określone dane do konta, może wybrać te dane bez konieczności ponownego ich uzupełniania albo podać inne dane,
  • wybrać metodę dostawy i płatności za zamówienie,
  • zapoznać się z Regulaminem i go zaakceptować - Kupujący akceptuje Regulamin tylko, jeśli zapoznał się z jego treścią i rzeczywiście akceptuje jego postanowienia; akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, ale niezbędna do złożenia zamówienia,
  •  kliknąć w przycisk „Zamawiam i płacę”.
 4. Kupujący po kliknięciu w przycisk „Zamawiam i płacę” zostanie przeniesiony na stronę transakcyjną wybranego serwisu celem dokonania płatności za zamówienie. Po dokonaniu płatności, Kupujący zostanie zwrotnie przekierowany na stronę Sklepu z potwierdzeniem złożenia zamówienia. Z tą chwilą umowę sprzedaży produktów objętych zamówieniem uważa się za zawartą między Kupującym a Sprzedawcą.
 5. Jeśli Kupujący po kliknięciu w przycisk „Zamawiam i płacę” zostanie przeniesiony od razu na stronę z potwierdzeniem złożenia zamówienia. Z tą chwilą umowę sprzedaży produktów objętych zamówieniem uważa się za zawartą między Kupującym a Sprzedawcą.
 6. W formularzu zamówienia Kupujący musi podać prawdziwe dane osobowe. Kupujący ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia w sytuacji, gdy Kupujący podał nieprawdziwe dane lub gdy dane te budzą uzasadnione wątpliwości Sprzedającego co do ich poprawności. W takim przypadku Kupujący zostanie poinformowany telefonicznie lub poprzez pocztę elektroniczną o wątpliwościach Sprzedawcy. W takiej sytuacji Kupującemu przysługuje prawo wyjaśnienia wszelkich okoliczności związanych z weryfikacją prawdziwości podanych danych. W przypadku braku danych pozwalających Sprzedawcy na podjęcie kontaktu z Kupującym, Sprzedawca udzieli wszelkich wyjaśnień po podjęciu kontaktu przez Kupującego.
 7. Kupujący oświadcza, że wszelkie dane podane przez niego w formularzu zamówienia są prawdziwe, natomiast Sprzedawca nie jest zobowiązany do weryfikowania ich prawdziwości i poprawności, choć posiada takie uprawnienie zgodnie z ust. 6 powyżej.

§ 5

Formy dostawy i metody płatności

 1. Kupujący ma do wyboru następujące formy dostawy zamówienia:
  • przesyłka za pośrednictwem firmy kurierskiej Furgonetka.pl – koszt 15 zł, orientacyjny czas dostawy: 2 dni od chwili realizacji zamówienia,
  • odbiór osobisty w siedzibie Sklepu, tj. ul. ul. Antoniego Magiera 13, 01-873 Warszawa
 2. Koszt dostawy ponosi Kupujący, chyba że Sprzedawca odmiennie określi w Sklepie. Odbiór osobisty nie wiąże się z żadnymi dodatkowymi kosztami dostawy dla Kupującego.
 3. Kupujący ma do wyboru następujące metody płatności za zamówione produkty:
  1. przelew na rachunek bankowy Sprzedawcy,
  2. płatność za pośrednictwem jednego z serwisów płatności online dostępnych w Sklepie
  3. płatności za pobraniem.

 § 6

Realizacja zamówienia

 1. Po złożeniu przez Kupującego zamówienia zgodnie z procedurą opisaną w § 4 Regulaminu, na adres poczty elektronicznej Kupującego zostanie wysłane potwierdzenie zamówienia.
 2. Jeśli Kupujący wybrał metodę płatności w postaci przelewu na rachunek bankowy Sprzedawcy, zobowiązany jest zapłacić za zamówienie w terminie 3 dni od chwili zawarcia umowy.
 3. Realizacja zamówienia polega na jego przygotowaniu do wysyłki do Kupującego albo do odbioru osobistego przez Kupującego. Zamówienie uważa się za zrealizowane z chwilą przygotowania zamówienia do wysyłki albo przygotowania do odbioru osobistego przez Kupującego.
 4. Czas realizacji zamówienia każdorazowo wskazany jest w opisie produktu.
 5. Jeśli zamówienie obejmuje więcej niż jeden produkt, czasem realizacji zamówienia jest najdłuższy czas wskazany w opisie produktu wchodzącego w skład zamówienia.
 6.  Czas realizacji zamówienia liczony jest od chwili dokonania płatności za zamówienie, chyba, że Kupujący wybrał formę płatności za pobraniem – wtedy czas realizacji zamówienia liczony jest do chwili zawarcia umowy.
 7. Po zrealizowaniu zamówienia Sprzedawca prześle na adres poczty elektronicznej Kupującego potwierdzenie realizacji zamówienia i rozpocznie wysyłkę zamówienia do Kupującego albo powiadomi Kupującego o możliwości odbioru osobistego zamówienia.
 8. Wysyłka zamówienia do Kupującego realizowana jest w sposób wybrany przez Kupującego zgodnie z § 4 ust. 1 Regulaminu.
 9. Czas dostawy zamówienia do Kupującego zależny jest od wybranej przez Kupującego metody wysyłki i liczony jest od dnia zrealizowania zamówienia zgodnie z § 6 ust. 3 Regulaminu.

§ 7

Odstąpienie od umowy Konsumenta

 1. Konsument, który zawarł ze Sprzedawcą umowę na odległość, ma prawo odstąpić od umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od dnia objęcia w posiadanie kupionych rzeczy.
 2. Aby odstąpić od umowy, Konsument musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia - na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną.
 3. Konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, dostępnego jako załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
 4. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego Konsumentowi prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 5. Konsument ma obowiązek zwrócić produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze rzecz. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie produktu przed jego upływem
 6. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.
 7. W przypadku odstąpienia od umowy, Sprzedawca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności, w tym najtańszy dostępny w Sklepie koszt dostarczenia produktów (jeśli koszt pokrył Konsument) niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie. W każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z formą zwrotu płatności.
 8. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 9. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z produktu w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania produktu.

§ 8

Odpowiedzialność za wady

 1.  Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Kupującemu produkt wolny od wad.
 2.  Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Kupującego, jeżeli sprzedany produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia za wady).
 3. Jeżeli sprzedany produkt ma wadę, Kupujący może
  1. żądać usunięcia wady,
  2.  złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny,
  3. złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy.
 4. Jeśli Kupujący stwierdzi wadę produktu, powinien poinformować o tym Sprzedawcę, określając jednocześnie swoje roszczenie związane ze stwierdzoną wadą lub składając oświadczenie stosownej treści.
 5. Kupujący może skorzystać z formularza reklamacyjnego, dostępnego jako Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.
 6. Kupujący może kontaktować się ze Sprzedawcą zarówno pocztą tradycyjną, jak również pocztą elektroniczną.
 7. Sprzedawca ustosunkuje się do składanej przez Kupującego reklamacji w ciągu 14 dni od dnia doręczenia mu reklamacji za pomocą takiego środka komunikacji, przy wykorzystaniu którego reklamacja została złożona.
 8. Szczegóły dotyczące rękojmi Sprzedawcy za wady regulują przepisy Kodeksu cywilnego (art. 556 – 576).

§ 9

Dane osobowe i pliki cookies

Zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies znajdują się w polityce prywatności dostępnej pod adresem https://sidroswimwear.com/strona/polityka_prywatnosci

§ 10

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Sprzedawca wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku ze sprzedażą towarów na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu.
 2. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi, Konsument ma możliwość:
  • zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięciu sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży,
  • zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Kupującym a Sprzedawcą,
  •  skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika prawa konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów. 
 3. Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Konsument może szukać na stronie internetowej http://polubownie.uokik.gov.pl.
 4. Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

§ 11

Postanowienia końcowe

 1.  Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania oraz odwoływania ofert, promocji oraz do zmiany cen produktów w Sklepie bez uszczerbku dla praw nabytych przez Kupującego, w tym w szczególności warunków umów zawartych przed dokonaniem zmiany.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w Regulaminie. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się Regulamin obowiązujący w dacie zawarcia umowy.
 3. Kupujący, którzy posiadają konto w Sklepie o każdej zmianie Regulaminu zostaną powiadomieni pocztą elektroniczną na adres e-mail przypisany do konta. W przypadku braku akceptacji treści nowego Regulaminu, Kupujący ma prawo w każdym czasie wypowiedzieć umowę o prowadzenie konta poprzez usunięcie konta lub złożenie Sprzedawcy stosownego oświadczenia, w dowolnej formie, o wypowiedzeniu umowy o prowadzenie konta.
 4. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 07.03.2019 roku.

ZAŁĄCZNIK nr 1

Formularz oświadczenia o odstąpieniu od umowy

  WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

  Adresat:

  SIDRO Jovana Djurović
  ul. Antoniego Magiera 13,
  01-873 Warszawa

  Niniejszym informuję o odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących produktów:

  1) .............. – cena: ..............,
  2) .............. – cena: ................
  Numer zamówienia:.....................................................................................................................
  Data zawarcia umowy:.................................................................................................................
  Imię i nazwisko konsumenta:............................................................................................
  Adres konsumenta:.......................................................................................................................
  Zwrotu pieniędzy proszę dokonać na następujący rachunek bankowy:  ....................................

  Data .............................................................

  ……………………………………………….

  Podpis

  ZAŁĄCZNIK nr 2

  Formularz reklamacyjny

  ..................., dnia ............. 20.... r.

  Adresat:

  SIDRO Jovana Djurović
  ul. Antoniego Magiera 13,
  01-873 Warszawa.

  DANE KLIENTA:

  Imię i Nazwisko: ...........................................................................................................................
  Adres zamieszkania: ...........................................................................................................................................
  E-mail: ..........................................................................................................................................
  Tel.: ...............................................................................................................................................
  Nr rachunku bankowego: ..........................................................................................................


  PRZEDMIOT REKLAMACJI:

  Data nabycia produktu: ...............................................................................................................
  Nazwa produktu: ..........................................................................................................................
  Nr faktury: ....................................................................................................................................
  Ogólna wartość produktu: .............................. zł

  ZGŁOSZENIE REKLAMACJI (opis wad i okoliczności ich powstania):

  ......................................................................................................................................................
  ......................................................................................................................................................
  ......................................................................................................................................................

  Kiedy wady zostały stwierdzone ..................................................................................................

  DZIAŁANIA NAPRAWCZE/ŻĄDANIE REKLAMUJĄCEGO:

  (___) wymiana rzeczy na wolną od wad,
  (___) usunięcie wady,
  (___) obniżenie ceny,
  (___) odstąpienie od umowy.

  …………………………………………………..

  Podpis


   Regulamin konkursu

   ,,Wygraj Voucher do wykorzystania w sklepie SIDRO”

  § 1. Postanowienia ogólne

  1. Niniejszy Regulamin (dalej: „Regulamin") określa zasady udziału w Konkursie ,,Wygraj Voucher do wykorzystania w sklepie SIDRO” (dalej: „Konkurs”) oraz zasady jego przebiegu.

  2. Organizatorem Konkursu jest SIDRO Jovana Djurović, ul. Antoniego Magiera 13a, 01-873 Warszawa (dalej: „Organizator”) we współpracy z Anitą Wiśniewską.

  3. Sponsorem Nagród w Konkursie jest SIDRO Jovana Djurović, ul. Antoniego Magiera 13a, 01-873 Warszawa (dalej: „Sponsor”).

  4. Organizator Konkursu powoła Komisję Konkursową, w której skład wejdą dwaj przedstawiciele Organizatora (dalej: „Komisja Konkursowa"). Do zadań Komisji Konkursowej będzie należało stałe czuwanie nad prawidłowym przebiegiem Konkursu oraz podejmowanie decyzji w kwestiach, w których pojawią się wątpliwości związane z Konkursem.

  5. Konkurs rozpoczyna się w dniu 05.08.2020 r., a kończy się w dniu 12.08.2020 r. o godzinie 23:59 (dalej: „Czas Trwania Konkursu”).

  6. Konkurs prowadzony jest na terytorium Polski za pośrednictwem serwisu internetowego Instagram. Organizator informuje, że Konkurs nie jest w żaden sposób prowadzony, sponsorowany, popierany, związany z serwisem Instagram, Facebook ani podmiotami Facebook Inc. lub Facebook Ireland Limited. Uczestnikom Konkursu nie przysługują w związku z udziałem w Konkursie żadne roszczenia wobec tych podmiotów.

  7. Definicje:

  konto w serwisie Instagram – aktywne konto zarejestrowane w serwisie pod adresem internetowym https://www.instagram.com.

  serwis Instagram – zbiór stron www znajdujących się w domenie Facebook.com, funkcjonujących zgodnie z regulaminem tego serwisu.

  RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119, s. 1).

  8. Wszelkie informacje o Uczestniku udostępniane lub zbierane w związku z Konkursem będą przetwarzane przez Organizatora konkursu.

  9. Konkurs nie jest prowadzony w celach zarobkowych.

  § 2. Warunki udziału w Konkursie

  1. W Konkursie mogą wziąć udział osoby fizyczne (zwane dalej „Uczestnikami”), które:

  mają ukończone 18 lat;

  mają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

  zaakceptowały postanowienia Regulaminu;

  warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest posiadanie aktywnego konta w serwisie społecznościom Instagram spełniającego warunki serwisu.

  wyraziły zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celu i w zakresie wskazanym w Regulaminie (poprzez zamieszczenie w Zgłoszeniu informacji o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu i zakresie zgodnym z regulaminem konkursu”).

  2. Zgłoszenie uczestnictwa w Konkursie następuje przez dodanie odpowiedzi w aplikacji konkursowej zamieszczonej na serwisie Instagram. Poprawne wykonanie zadania konkursowego zwane jest dalej łącznie w niniejszym Regulaminie „Wysłaniem Zgłoszenia” lub „Zgłoszeniem”.

  3. Wysłanie Zgłoszenia oznacza, iż Uczestnik uważnie zapoznał się z treścią Regulaminu, akceptuje Regulamin i wyraża zgodę na jego postanowienia.

  4. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz Sponsora, a także osoby współpracujące z tymi podmiotami na innej niż stosunek pracy podstawie oraz członkowie ich rodzin. Przez członków rodziny rozumie się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodziców małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.

  5. Organizator oraz Sponsor uprawnieni są do dochodzenia roszczeń z tytułu wszelkich szkód wyrządzonych każdemu z nich w związku z naruszeniem obowiązków określonych w niniejszym Regulaminie przez Uczestników.

  6. Konkurs nie stanowi gry losowej w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (t.j.: Dz.U. z 2018 r., poz. 165 ze zm.).

  § 3. Zasady prowadzenia i przebieg Konkursu

  1. Wysyłanie Zgłoszeń jest możliwe tylko w Czasie Trwania Konkursu.

  2. Zgłoszenia dostarczone po terminie lub z innych przyczyn naruszające warunki niniejszego Regulaminu (w tym niezawierające wszystkich elementów wskazanych w § 2 ust. 1 i 2 Regulaminu) nie będą brały udziału w Konkursie. Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia takiego Zgłoszenia.

  3. Konkurs polega na publikacji komentarza pod postem konkursowym na stronie na Instagram pod adresem url: www.instagram.com/sidroswimwear/. Uczestnik ma za zadanie odpowiedzieć na pytanie w komentarzu pod postem konkursowym (oznaczyć trzy osoby, posiadające aktywne profile na Instagramie), polubić post konkursowy oraz zaobserwować profile @sidroswimwear oraz @halinkawisniewska na Instagramie.

  4. Uczestnik może przesłać kilka Zgłoszeń.

  5. Komisja Konkursowa wybierze 3 (słownie: trzech) Zwycięzców.

  6. Kryteria oceny, którymi kierować się będzie Komisja Konkursowa dokonując wyboru Zwycięzców to: kreatywność i oryginalność Zgłoszenia. Komisja Konkursowa nie przedstawi ocen cząstkowych przy ogłoszeniu wyników Konkursu. Decyzja Komisji Konkursowej jest ostateczna.

  7. Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni o wygranej za pośrednictwem wiadomości wysłanej z profilu SIDRO na ich skrzynkę w serwisie Instagram najpóźniej do dnia 14.08.2020 r. do godziny 23:59.

  8. W przypadku rezygnacji z nagrody przez Zwycięzcę, nagroda zostanie przekazana innemu Uczestnikowi, którego wybierze Komisja Konkursowa stosując kryteria wskazane w § 3 ust. 6.

  9. Po ogłoszeniu wyników nagroda zostanie przesłana zwycięzcom drogą pocztową po wskazaniu przez nich adresu w wiadomości prywatnej wysłanej na fanpage SIDRO.

  § 4. Nagrody i Wybór Zwycięzców

  1. Nagrodami w Konkursie są:

  a) Voucher o wartości 200 zł do wykorzystania w sklepie online SIDRO swimwear pod adresem url:https://sidroswimwear.pl,

  b) Voucher o wartości 50 zł do wykorzystania w sklepie online SIDRO swimwear pod adresem url:https://sidroswimwear.pl,

  c) Voucher o wartości 50 zł do wykorzystania w sklepie online SIDRO swimwear pod adresem url:https://sidroswimwear.pl,

  2. Wyboru Zwycięzcy dokona Komisja Konkursowa.

  3. Wybór Organizatorów konkursu jest niepodważalny i nie przysługuje prawo do odwołania się od niego.

  4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystywanie nagród niezgodnie z ich przeznaczeniem i ewentualne szkody powstałe w wyniku ich niewłaściwego użytkowania.

  5. W Konkursie Uczestnik może wygrać tylko i wyłącznie 1 (jedną) nagrodę. Nagrody nie będą podlegały wymianie na gotówkę ani na inne nagrody. Nie jest również możliwe odstąpienie prawa do nagrody na rzecz osób trzecich.

  6. Zwycięzca Konkursu traci prawo do nagrody w przypadku gdy:

  · odmówi pisemnie przyjęcia nagrody,

  · w terminie 2 dni od zakończenia konkursu kontakt z Uczestnikiem nie będzie możliwy, z przyczyn leżących po stronie zwycięzcy Konkursu;

  · zwycięzca Konkursu nie spełnia warunków Regulaminu uprawniających go do wzięcia udziału w Konkursie lub otrzymania nagrody.

  10. Organizator zastrzega możliwość zmiany nagród, jeśli przyznanie ich będzie niemożliwe z przyczyn niezależnych od Organizatora. W tym wypadku Organizator zobowiązuje się do przyznania nagrody o wartości nie niższej niż nagroda wymieniona w § 5 ust. 1,2 po wyżej.

  § 5. Postępowanie reklamacyjne

  1. Reklamacje związane z Konkursem należy składać w formie elektronicznej, na adres mailowy sidro.marketing@gmail.com, w terminie do 30 dni od daty zakończenia konkursu.

  2. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres osoby składającej reklamację, jak również opis i powód reklamacji. O wyniku reklamacji składający ją zostanie poinformowany elektronicznie na adres mailowy podany w reklamacji w ciągu 14 (czternastu) dni od daty otrzymania reklamacji przez Organizatora.

  § 6. Odpowiedzialność

  1. Organizator i Sponsor nie ponoszą odpowiedzialności za niezawiniony przez nich brak doręczenia lub nieterminowe doręczenie przez właściwych operatorów, w tym za pośrednictwem systemów teleinformatycznych (również poczty elektronicznej), listów, wiadomości i przesyłek kierowanych do i przez Uczestników, ani za przerwy i inne nieprawidłowości w funkcjonowaniu strony www.instagram.com za pośrednictwem której Wysyłane będą Zgłoszenia. Organizator i Sponsor nie ponoszą również odpowiedzialności za ewentualne problemy techniczne zależne od Uczestników lub podmiotów świadczących na rzecz Uczestników usługę dostępu do Internetu mające wpływ na wypełnienie warunków uczestnictwa w Konkursie.

  2. Organizator i Sponsor nie ponoszą odpowiedzialności za nieprzestrzeganie przez Uczestników postanowień niniejszego Regulaminu.

  3. Uczestnicy nie mogą dostarczać treści o charakterze bezprawnym. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników poprzez usunięcie Zgłoszenia takiego Uczestnika, a w skrajnych przypadkach do blokowania uczestnictwa w Konkursie w serwisie Facebook tych Uczestników, którzy naruszają postanowienia Regulaminu, a w szczególności, gdy:

  · prowadzą działania sprzeczne z prawem i z dobrymi obyczajami, a w szczególności w Zgłoszeniu zamieszczają komentarze zawierające wulgaryzmy, treści obraźliwe, rasistowskie, czy promujące agresję;

  ·prowadzą działania naruszające uzasadnione interesy Organizatora lub Sponsora, które godzą w ich wizerunek.

  § 7. Postanowienia końcowe

  1. Regulamin dostępny jest na stronie https://sidroswimwear.pl/strona/regulamin oraz w siedzibie Organizatora i Sponsora.

  2. Zasady udziału w Konkursie określa Regulamin.

  3. Administratorem danych osobowych Uczestników jest SIDRO Jovana Djurović, ul. Antoniego Magiera 13a, 01-873 Warszawa

  4. Do kontaktu z inspektorem ochrony danych w SIDRO Jovana Djurović służy następujący adres email: sidro.marketing@gmail.com

  5. Dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  a) realizacji Konkursu ,,Wygraj Voucher do wykorzystania w sklepie SIDRO”

  b) rozpatrywania reklamacji,

  c) dochodzenia wzajemnych roszczeń.

  6. Podstawą prawną przetwarzania przez SIDRO Jovana Djurović danych osobowych Uczestnika jest:

  a) zgoda na przetwarzanie danych osobowych (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO) – w sytuacjach, o których mowa w ust. 5a,

  b) prawnie uzasadniony interes administratora (zgodnie z art. 6. ust. 1 lit. f RODO) - w celu obsługi, dochodzenia i obrony w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń, rozpatrzenia reklamacji, w sytuacjach, o których mowa w ust. 5b, 5c.

  7. Dane osobowe Uczestnika mogą być ujawniane przez SIDRO Jovana Djurović podmiotom z nim współpracującym (odbiorcom) przy realizacji Konkursu na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych osobowych, w szczególności Organizatorowi oraz podmiotom świadczącym usługi pocztowe lub kurierskie, przy pomocy których realizowana jest dostawa korespondencji.

  8. Dane osobowe będą przechowywane do czasu wygaśnięcia wzajemnych roszczeń.

  9. Uczestnikowi przysługuje prawo do żądania od SIDRO Jovana Djurović dostępu do danych osobowych dotyczących Uczestnika, ich sprostowania np. w sytuacji gdy są nieprawidłowe lub niekompletne, a także ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, jak również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

  10. Uczestnikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

  11. Dane osobowe podane przez Uczestnika będą wykorzystane jedynie na potrzeby przeprowadzenia Konkursu. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednak ich niepodanie uniemożliwia udział w Konkursie i rozpatrzenie reklamacji. Uczestnikowi, który wyraził zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych. Na potrzeby przeprowadzenia Konkursu przysługuje prawo do cofnięcia wyrażonej wcześniej zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Wskazuje się, iż cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność przetwarzania danych Uczestnika, którego dokonano na podstawie zgody udzielonej przed jej cofnięciem.

  12. Uczestnikom za uczestnictwo w Konkursie nie przysługuje jakiekolwiek wynagrodzenie.

  Organizator zastrzega sobie możliwość dokonania zmiany Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie sytuacji Uczestników, w szczególności w zakresie praw nabytych na podstawie Regulaminu. Ewentualne późniejsze zmiany Regulaminu obowiązują do daty ich publikacji na stronie https://sidroswimwear.pl/strona/regulamin.


  Koszyk

  Twój koszyk jest pusty.

  Dokonaj swoich pierwszych zakupów