Szukaj

Regulamin konkursu

REGULAMIN KONKURSU ,,Wygraj Voucher do wykorzystania w sklepie SIDRO”

§ 1. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin (dalej: „Regulamin") określa zasady udziału w Konkursie ,,Wygraj Voucher do wykorzystania w sklepie SIDRO” (dalej: „Konkurs”) oraz zasady jego przebiegu.

2. Organizatorem Konkursu jest SIDRO Jovana Djurović, ul. Antoniego Magiera 13a, 01-873 Warszawa (dalej: „Organizator”) we współpracy z Anitą Wiśniewską.

3. Sponsorem Nagród w Konkursie jest SIDRO Jovana Djurović, ul. Antoniego Magiera 13a, 01-873 Warszawa (dalej: „Sponsor”).

4. Organizator Konkursu powoła Komisję Konkursową, w której skład wejdą dwaj przedstawiciele Organizatora (dalej: „Komisja Konkursowa"). Do zadań Komisji Konkursowej będzie należało stałe czuwanie nad prawidłowym przebiegiem Konkursu oraz podejmowanie decyzji w kwestiach, w których pojawią się wątpliwości związane z Konkursem.

5. Konkurs rozpoczyna się w dniu 05.08.2020 r., a kończy się w dniu 12.08.2020 r. o godzinie 23:59 (dalej: „Czas Trwania Konkursu”).

6. Konkurs prowadzony jest na terytorium Polski za pośrednictwem serwisu internetowego Instagram. Organizator informuje, że Konkurs nie jest w żaden sposób prowadzony, sponsorowany, popierany, związany z serwisem Instagram, Facebook ani podmiotami Facebook Inc. lub Facebook Ireland Limited. Uczestnikom Konkursu nie przysługują w związku z udziałem w Konkursie żadne roszczenia wobec tych podmiotów.

7. Definicje:

konto w serwisie Instagram – aktywne konto zarejestrowane w serwisie pod adresem internetowym https://www.instagram.com.

serwis Instagram – zbiór stron www znajdujących się w domenie Facebook.com, funkcjonujących zgodnie z regulaminem tego serwisu.

RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119, s. 1).

8. Wszelkie informacje o Uczestniku udostępniane lub zbierane w związku z Konkursem będą przetwarzane przez Organizatora konkursu.

9. Konkurs nie jest prowadzony w celach zarobkowych.

§ 2. Warunki udziału w Konkursie

1. W Konkursie mogą wziąć udział osoby fizyczne (zwane dalej „Uczestnikami”), które:

mają ukończone 18 lat;

mają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

zaakceptowały postanowienia Regulaminu;

warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest posiadanie aktywnego konta w serwisie społecznościom Instagram spełniającego warunki serwisu.

wyraziły zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celu i w zakresie wskazanym w Regulaminie (poprzez zamieszczenie w Zgłoszeniu informacji o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu i zakresie zgodnym z regulaminem konkursu”).

2. Zgłoszenie uczestnictwa w Konkursie następuje przez dodanie odpowiedzi w aplikacji konkursowej zamieszczonej na serwisie Instagram. Poprawne wykonanie zadania konkursowego zwane jest dalej łącznie w niniejszym Regulaminie „Wysłaniem Zgłoszenia” lub „Zgłoszeniem”.

3. Wysłanie Zgłoszenia oznacza, iż Uczestnik uważnie zapoznał się z treścią Regulaminu, akceptuje Regulamin i wyraża zgodę na jego postanowienia.

4. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz Sponsora, a także osoby współpracujące z tymi podmiotami na innej niż stosunek pracy podstawie oraz członkowie ich rodzin. Przez członków rodziny rozumie się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodziców małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.

5. Organizator oraz Sponsor uprawnieni są do dochodzenia roszczeń z tytułu wszelkich szkód wyrządzonych każdemu z nich w związku z naruszeniem obowiązków określonych w niniejszym Regulaminie przez Uczestników.

6. Konkurs nie stanowi gry losowej w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (t.j.: Dz.U. z 2018 r., poz. 165 ze zm.).

§ 3. Zasady prowadzenia i przebieg Konkursu

1. Wysyłanie Zgłoszeń jest możliwe tylko w Czasie Trwania Konkursu.

2. Zgłoszenia dostarczone po terminie lub z innych przyczyn naruszające warunki niniejszego Regulaminu (w tym niezawierające wszystkich elementów wskazanych w § 2 ust. 1 i 2 Regulaminu) nie będą brały udziału w Konkursie. Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia takiego Zgłoszenia.

3. Konkurs polega na publikacji komentarza pod postem konkursowym na stronie na Instagram pod adresem url: www.instagram.com/sidroswimwear/. Uczestnik ma za zadanie odpowiedzieć na pytanie w komentarzu pod postem konkursowym (oznaczyć trzy osoby, posiadające aktywne profile na Instagramie), polubić post konkursowy oraz zaobserwować profile @sidroswimwear oraz @halinkawisniewska na Instagramie.

4. Uczestnik może przesłać kilka Zgłoszeń.

5. Komisja Konkursowa wybierze 3 (słownie: trzech) Zwycięzców.

6. Kryteria oceny, którymi kierować się będzie Komisja Konkursowa dokonując wyboru Zwycięzców to: kreatywność i oryginalność Zgłoszenia. Komisja Konkursowa nie przedstawi ocen cząstkowych przy ogłoszeniu wyników Konkursu. Decyzja Komisji Konkursowej jest ostateczna.

7. Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni o wygranej za pośrednictwem wiadomości wysłanej z profilu SIDRO na ich skrzynkę w serwisie Instagram najpóźniej do dnia 14.08.2020 r. do godziny 23:59.

8. W przypadku rezygnacji z nagrody przez Zwycięzcę, nagroda zostanie przekazana innemu Uczestnikowi, którego wybierze Komisja Konkursowa stosując kryteria wskazane w § 3 ust. 6.

9. Po ogłoszeniu wyników nagroda zostanie przesłana zwycięzcom drogą pocztową po wskazaniu przez nich adresu w wiadomości prywatnej wysłanej na fanpage SIDRO.

§ 4. Nagrody i Wybór Zwycięzców

1. Nagrodami w Konkursie są:

a) Voucher o wartości 200 zł do wykorzystania w sklepie online SIDRO swimwear pod adresem url:https://sidroswimwear.pl,

b) Voucher o wartości 50 zł do wykorzystania w sklepie online SIDRO swimwear pod adresem url:https://sidroswimwear.pl,

c) Voucher o wartości 50 zł do wykorzystania w sklepie online SIDRO swimwear pod adresem url:https://sidroswimwear.pl,

2. Wyboru Zwycięzcy dokona Komisja Konkursowa.

3. Wybór Organizatorów konkursu jest niepodważalny i nie przysługuje prawo do odwołania się od niego.

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystywanie nagród niezgodnie z ich przeznaczeniem i ewentualne szkody powstałe w wyniku ich niewłaściwego użytkowania.

5. W Konkursie Uczestnik może wygrać tylko i wyłącznie 1 (jedną) nagrodę. Nagrody nie będą podlegały wymianie na gotówkę ani na inne nagrody. Nie jest również możliwe odstąpienie prawa do nagrody na rzecz osób trzecich.

6. Zwycięzca Konkursu traci prawo do nagrody w przypadku gdy:

· odmówi pisemnie przyjęcia nagrody,

· w terminie 2 dni od zakończenia konkursu kontakt z Uczestnikiem nie będzie możliwy, z przyczyn leżących po stronie zwycięzcy Konkursu;

· zwycięzca Konkursu nie spełnia warunków Regulaminu uprawniających go do wzięcia udziału w Konkursie lub otrzymania nagrody.

10. Organizator zastrzega możliwość zmiany nagród, jeśli przyznanie ich będzie niemożliwe z przyczyn niezależnych od Organizatora. W tym wypadku Organizator zobowiązuje się do przyznania nagrody o wartości nie niższej niż nagroda wymieniona w § 5 ust. 1,2 po wyżej.

§ 5. Postępowanie reklamacyjne

1. Reklamacje związane z Konkursem należy składać w formie elektronicznej, na adres mailowy sidro.marketing@gmail.com, w terminie do 30 dni od daty zakończenia konkursu.

2. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres osoby składającej reklamację, jak również opis i powód reklamacji. O wyniku reklamacji składający ją zostanie poinformowany elektronicznie na adres mailowy podany w reklamacji w ciągu 14 (czternastu) dni od daty otrzymania reklamacji przez Organizatora.

§ 6. Odpowiedzialność

1. Organizator i Sponsor nie ponoszą odpowiedzialności za niezawiniony przez nich brak doręczenia lub nieterminowe doręczenie przez właściwych operatorów, w tym za pośrednictwem systemów teleinformatycznych (również poczty elektronicznej), listów, wiadomości i przesyłek kierowanych do i przez Uczestników, ani za przerwy i inne nieprawidłowości w funkcjonowaniu strony www.instagram.com za pośrednictwem której Wysyłane będą Zgłoszenia. Organizator i Sponsor nie ponoszą również odpowiedzialności za ewentualne problemy techniczne zależne od Uczestników lub podmiotów świadczących na rzecz Uczestników usługę dostępu do Internetu mające wpływ na wypełnienie warunków uczestnictwa w Konkursie.

2. Organizator i Sponsor nie ponoszą odpowiedzialności za nieprzestrzeganie przez Uczestników postanowień niniejszego Regulaminu.

3. Uczestnicy nie mogą dostarczać treści o charakterze bezprawnym. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników poprzez usunięcie Zgłoszenia takiego Uczestnika, a w skrajnych przypadkach do blokowania uczestnictwa w Konkursie w serwisie Facebook tych Uczestników, którzy naruszają postanowienia Regulaminu, a w szczególności, gdy:

· prowadzą działania sprzeczne z prawem i z dobrymi obyczajami, a w szczególności w Zgłoszeniu zamieszczają komentarze zawierające wulgaryzmy, treści obraźliwe, rasistowskie, czy promujące agresję;

·prowadzą działania naruszające uzasadnione interesy Organizatora lub Sponsora, które godzą w ich wizerunek.

§ 7. Postanowienia końcowe

1. Regulamin dostępny jest na stronie https://sidroswimwear.pl/strona/regulamin oraz w siedzibie Organizatora i Sponsora.

2. Zasady udziału w Konkursie określa Regulamin.

3. Administratorem danych osobowych Uczestników jest SIDRO Jovana Djurović, ul. Antoniego Magiera 13a, 01-873 Warszawa

4. Do kontaktu z inspektorem ochrony danych w SIDRO Jovana Djurović służy następujący adres email: sidro.marketing@gmail.com

5. Dane osobowe przetwarzane będą w celu:

a) realizacji Konkursu ,,Wygraj Voucher do wykorzystania w sklepie SIDRO”

b) rozpatrywania reklamacji,

c) dochodzenia wzajemnych roszczeń.

6. Podstawą prawną przetwarzania przez SIDRO Jovana Djurović danych osobowych Uczestnika jest:

a) zgoda na przetwarzanie danych osobowych (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO) – w sytuacjach, o których mowa w ust. 5a,

b) prawnie uzasadniony interes administratora (zgodnie z art. 6. ust. 1 lit. f RODO) - w celu obsługi, dochodzenia i obrony w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń, rozpatrzenia reklamacji, w sytuacjach, o których mowa w ust. 5b, 5c.

7. Dane osobowe Uczestnika mogą być ujawniane przez SIDRO Jovana Djurović podmiotom z nim współpracującym (odbiorcom) przy realizacji Konkursu na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych osobowych, w szczególności Organizatorowi oraz podmiotom świadczącym usługi pocztowe lub kurierskie, przy pomocy których realizowana jest dostawa korespondencji.

8. Dane osobowe będą przechowywane do czasu wygaśnięcia wzajemnych roszczeń.

9. Uczestnikowi przysługuje prawo do żądania od SIDRO Jovana Djurović dostępu do danych osobowych dotyczących Uczestnika, ich sprostowania np. w sytuacji gdy są nieprawidłowe lub niekompletne, a także ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, jak również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

10. Uczestnikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

11. Dane osobowe podane przez Uczestnika będą wykorzystane jedynie na potrzeby przeprowadzenia Konkursu. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednak ich niepodanie uniemożliwia udział w Konkursie i rozpatrzenie reklamacji. Uczestnikowi, który wyraził zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych. Na potrzeby przeprowadzenia Konkursu przysługuje prawo do cofnięcia wyrażonej wcześniej zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Wskazuje się, iż cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność przetwarzania danych Uczestnika, którego dokonano na podstawie zgody udzielonej przed jej cofnięciem.

12. Uczestnikom za uczestnictwo w Konkursie nie przysługuje jakiekolwiek wynagrodzenie.

Organizator zastrzega sobie możliwość dokonania zmiany Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie sytuacji Uczestników, w szczególności w zakresie praw nabytych na podstawie Regulaminu. Ewentualne późniejsze zmiany Regulaminu obowiązują do daty ich publikacji na stronie https://sidroswimwear.pl/strona/regulamin.


Koszyk

Twój koszyk jest pusty.

Dokonaj swoich pierwszych zakupów