Regulamin

Regulamin sklepu internetowego Sidro Swimwear

Dzień dobry!

Poniżej znajdziesz regulamin sklepu internetowego Sidro Swimwear, w którym zawarte zostały informacje m.in. o sposobie złożenia zamówienia i zawarcia umowy sprzedaży, formach dostawy i płatności dostępnych w sklepie, procedurze odstąpienia od umowy, czy postępowaniu reklamacyjnym.

SKLEP NALEŻY DO :
SIDRO JOVANA DJUROVIĆ
UL. ANTONIEGO MAGIERA 13A, 01-873 WARSZAWA.
 

 W każdej chwili możesz skontaktować się z nami, wysyłając wiadomość na adres e-mail: office@sidroswimwear.pl lub dzwoniąc pod numer +48 732 708 959.

Pozdrawiamy i życzymy udanych zakupów
Zespół sklepu internetowego Sidro Swimwear.

§ 1

Definicje

Na potrzeby niniejszego regulaminu, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

 1.  Kupujący – osoba fizyczna, osoba prawna lub ułomna osoba prawna,
 2. Konsument – osoba fizyczna, zawierająca ze Sprzedawcą umowę sprzedaży niezwiązaną z bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,
 3. Regulamin – niniejszy regulamin, dostępny pod adresem https://sidroswimwear.com/regulamin
 4. Sklep – sklep internetowy działający pod adresem https://sidroswimwear.com
 5. Sprzedawca – SIDRO Jovana Djurović, ul. Antoniego Magiera 13, 01-873 Warszawa. NIP 5361938730

§ 2

Postanowienia wstępne

 1. Za pośrednictwem Sklepu, Sprzedawca prowadzi sprzedaż detaliczną, świadcząc jednocześnie na rzecz Kupujących usługi drogą elektroniczną. Za pośrednictwem Sklepu, Kupujący może dokonać zakupu produktów uwidocznionych na stronach Sklepu.
 2. Regulamin określa zasady i warunki korzystania ze Sklepu, a także prawa i obowiązki Sprzedawcy i Kupujących.
 3. Do korzystania ze Sklepu, w tym w szczególności do dokonania zakupu w Sklepie, nie jest konieczne spełnienie szczególnych warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Kupującego. Wystarczające są:
  • dostęp do Internetu,
  • standardowy system operacyjny,
  • standardowa przeglądarka internetowa,
  • posiadanie aktywnego adresu e-mail.
 4. Kupujący nie może dokonać zakupu w Sklepie anonimowo ani pod pseudonimem.
 5. Zakazane jest podczas korzystania ze Sklepu dostarczanie treści o charakterze bezprawnym, w szczególności poprzez przesyłanie takich  treści za pośrednictwem formularzy dostępnych w Sklepie.
 6. Wszystkie ceny produktów podane na stronach Sklepu są cenami brutto.
 7. W sytuacji wystąpienia błędu na stronie (niezgodność cenowa, czy ilościowa) sprzedający ma prawo do anulowania zamówienia. 

§ 3

Usługi świadczone drogą elektroniczną

 1. Za pośrednictwem Sklepu, Sprzedawca świadczy na rzecz Kupującego usługi drogą elektroniczną.
 2.  Podstawową usługą świadczoną drogą elektroniczną na rzecz Kupującego przez Sprzedawcę jest umożliwienie Kupującemu złożenia zamówienia w Sklepie. Złożenie zamówienia możliwe jest bez konieczności założenia konta w Sklepie.
 3. Jeżeli Kupujący zdecyduje się założyć konto w Sklepie, Sprzedawca świadczy na rzecz Kupującego również usługę drogą elektroniczną polegającą na założeniu i utrzymywaniu konta w Sklepie. W koncie przechowywane są dane Kupującego oraz historia złożonych przez niego zamówień w Sklepie. Kupujący loguje się do Konta z wykorzystaniem swojego adresu e-mail oraz zdefiniowanego przez siebie hasła. 
 4. Założenie konta w Sklepie odbywa się poprzez wypełnienie i przesłanie, za pomocą automatycznego mechanizmu Sklepu, formularza rejestracyjnego. Z chwilą przesłania formularza rejestracyjnego, między Kupującym a Sprzedawcą zawierana jest umowa o prowadzenie konta w Sklepie. Umowa zawierana jest na czas nieokreślony, a Kupujący może tę umowę wypowiedzieć ze skutkiem natychmiastowym w każdej chwili, usuwając konto.
 5. Usługi świadczone są drogą elektroniczną na rzecz Kupującego nieodpłatnie. Odpłatne są natomiast umowy sprzedaży zawierane za pośrednictwem Sklepu
 6. W celu zapewnienia bezpieczeństwa Kupującemu i przekazu danych w związku z korzystaniem ze Sklepu, Sprzedawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji danych osobowych przez osoby nieuprawnione.
 7. Sprzedawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego funkcjonowania Sklepu. Kupujący powinien poinformować Sprzedawcę o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu Sklepu.
 8. Wszelkie reklamacje związane z funkcjonowaniem Sklepu, Kupujący może zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail sidro.marketing@gmail.com. W reklamacji Kupujący powinien podać imię i nazwisko, adres do korespondencji, a także rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu. Sprzedawca będzie rozpatrywać wszelkie reklamacje w terminie do 14 dni od otrzymania reklamacji i poinformuje Klienta o jej rozstrzygnięciu na adres e-mail składającego reklamację.

§ 4 

Składanie zamówienia

  1. Kupujący może złożyć zamówienie jako zarejestrowany klient albo jako gość.
  2. Zarejestrowanym klientem jest Kupujący, który posiada konto w Sklepie. Kupujący może założyć konto z poziomu zakładki „Załóż konto” lub w trakcie składania zamówienia.
  3. W celu złożenia zamówienia, Kupujący zobowiązany jest podjąć następujące kroki:
   • wybrać produkt lub produkty będące przedmiotem zamówienia poprzez kliknięcie przycisku „Dodaj do koszyka”,
   • z widoku koszyka kliknąć w przycisk „Zamawiam”,
   • zalogować się do swojego konta w Sklepie, założyć konto lub wybrać opcję „Kupuj jako gość” – nie dotyczy Kupującego, który zalogował się do swojego konta przez rozpoczęciem składania zamówienia,
   • podać adres do wysyłki zamówienia oraz dane do faktury – jeśli Kupujący wcześniej dodał określone dane do konta, może wybrać te dane bez konieczności ponownego ich uzupełniania albo podać inne dane,
   • wybrać metodę dostawy i płatności za zamówienie,
   • zapoznać się z Regulaminem i go zaakceptować – Kupujący akceptuje Regulamin tylko, jeśli zapoznał się z jego treścią i rzeczywiście akceptuje jego postanowienia; akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, ale niezbędna do złożenia zamówienia,
   •  kliknąć w przycisk „Zamawiam i płacę”.
  4. Kupujący po kliknięciu w przycisk „Zamawiam i płacę” zostanie przeniesiony na stronę transakcyjną wybranego serwisu celem dokonania płatności za zamówienie. Po dokonaniu płatności, Kupujący zostanie zwrotnie przekierowany na stronę Sklepu z potwierdzeniem złożenia zamówienia. Z tą chwilą umowę sprzedaży produktów objętych zamówieniem uważa się za zawartą między Kupującym a Sprzedawcą.
  5. Jeśli Kupujący po kliknięciu w przycisk „Zamawiam i płacę” zostanie przeniesiony od razu na stronę z potwierdzeniem złożenia zamówienia. Z tą chwilą umowę sprzedaży produktów objętych zamówieniem uważa się za zawartą między Kupującym a Sprzedawcą.
  6. W formularzu zamówienia Kupujący musi podać prawdziwe dane osobowe. Kupujący ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia w sytuacji, gdy Kupujący podał nieprawdziwe dane lub gdy dane te budzą uzasadnione wątpliwości Sprzedającego co do ich poprawności. W takim przypadku Kupujący zostanie poinformowany telefonicznie lub poprzez pocztę elektroniczną o wątpliwościach Sprzedawcy. W takiej sytuacji Kupującemu przysługuje prawo wyjaśnienia wszelkich okoliczności związanych z weryfikacją prawdziwości podanych danych. W przypadku braku danych pozwalających Sprzedawcy na podjęcie kontaktu z Kupującym, Sprzedawca udzieli wszelkich wyjaśnień po podjęciu kontaktu przez Kupującego.
  7. Kupujący oświadcza, że wszelkie dane podane przez niego w formularzu zamówienia są prawdziwe, natomiast Sprzedawca nie jest zobowiązany do weryfikowania ich prawdziwości i poprawności, choć posiada takie uprawnienie zgodnie z ust. 6 powyżej.

§ 5

Formy dostawy i metody płatności

 1. Kupujący ma do wyboru następujące formy dostawy zamówienia:
  • przesyłka za pośrednictwem firmy kurierskiej apaczka.pl – koszt 15 zł, orientacyjny czas dostawy: 2 dni od chwili realizacji zamówienia,
  • odbiór osobisty w pracowni, tj. ul. Antoniego Magiera 13A, 01-873 Warszawa
 2. Koszt dostawy ponosi Kupujący, chyba że Sprzedawca odmiennie określi w Sklepie. Odbiór osobisty nie wiąże się z żadnymi dodatkowymi kosztami dostawy dla Kupującego.
 3. Kupujący ma do wyboru następujące metody płatności za zamówione produkty:
  1. przelew na rachunek bankowy Sprzedawcy,
  2. płatność za pośrednictwem jednego z serwisów płatności online dostępnych w Sklepie.
 4. Na stronie internetowej  https://sidroswimwear.pl/ dostępne są następujące formy  płatności: karty płatnicze (VISA, MasterCard), szybki przelew, BLIK oraz dla wybranych form dostaw: karty podarunkowe. Klient może dokonać  płatności szybkim przelewem i  płatnością BLIK. Dla realizacji płatności tzw. szybkim przelewem, Blik, SIDRO Jovana Djurović korzysta z zewnętrznych dostawców usług płatniczych. W celu dokonania płatności Klient zostanie przekierowany na strony internetowe wybranego dostawcy. Przed dokonaniem  płatności Klient powinien każdorazowo zapoznać się z regulaminem świadczenia usług przez dostawcę  płatności oraz z treścią żądanych przez niego zgód. Prowizje zewnętrznych usługodawców za korzystanie przez Klienta z wybranych form  płatności pokrywa SIDRO Jovana Djurović, z wyłączeniem opłat i prowizji pobieranych przez bank prowadzący rachunek bankowy Klienta.

 § 6

Realizacja zamówienia

 1. Po złożeniu przez Kupującego zamówienia zgodnie z procedurą opisaną w § 4 Regulaminu, na adres poczty elektronicznej Kupującego zostanie wysłane potwierdzenie zamówienia.
 2. Jeśli Kupujący wybrał metodę płatności w postaci przelewu na rachunek bankowy Sprzedawcy, zobowiązany jest zapłacić za zamówienie w terminie 3 dni od chwili zawarcia umowy.
 3. Realizacja zamówienia polega na jego przygotowaniu do wysyłki do Kupującego albo do odbioru osobistego przez Kupującego. Zamówienie uważa się za zrealizowane z chwilą przygotowania zamówienia do wysyłki albo przygotowania do odbioru osobistego przez Kupującego.
 4. Czas realizacji zamówienia każdorazowo wskazany jest w opisie produktu.
 5. Jeśli zamówienie obejmuje więcej niż jeden produkt, czasem realizacji zamówienia jest najdłuższy czas wskazany w opisie produktu wchodzącego w skład zamówienia.
 6.  Czas realizacji zamówienia liczony jest od chwili dokonania płatności za zamówienie.
 7. Po zrealizowaniu zamówienia Sprzedawca prześle na adres poczty elektronicznej Kupującego potwierdzenie realizacji zamówienia i rozpocznie wysyłkę zamówienia do Kupującego albo powiadomi Kupującego o możliwości odbioru osobistego zamówienia.
 8. Wysyłka zamówienia do Kupującego realizowana jest w sposób wybrany przez Kupującego zgodnie z § 4 ust. 1 Regulaminu.
 9. Czas dostawy zamówienia do Kupującego zależny jest od wybranej przez Kupującego metody wysyłki i liczony jest od dnia zrealizowania zamówienia zgodnie z § 6 ust. 3 Regulaminu.

§ 7

Odstąpienie od umowy Konsumenta

 1. Konsument, który zawarł ze Sprzedawcą umowę na odległość, ma prawo odstąpić od umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od dnia objęcia w posiadanie kupionych rzeczy.
 2. Aby odstąpić od umowy, Konsument musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia – na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną.
 3. Konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, dostępnego jako załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
 4. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego Konsumentowi prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 5. Konsument ma obowiązek zwrócić produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze rzecz. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie produktu przed jego upływem
 6. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.
 7. W przypadku odstąpienia od umowy, Sprzedawca zwraca Konsumentowi otrzymaną od Konsumenta płatność za kupiony przedmiot. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie. W każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z formą zwrotu płatności.
 8. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 9.  W przypadku zwrotu towaru przecenionego SIDRO Swimwear zwraca należną kwotę za zakupiony przeceniony towar na kartę podarunkową.
 10. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z produktu w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania produktu

§ 8

Odpowiedzialność za wady

 1.  Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Kupującemu produkt wolny od wad.
 2.  Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Kupującego, jeżeli sprzedany produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia za wady).
 3. Jeżeli sprzedany produkt ma wadę, Kupujący może
  1. żądać usunięcia wady,
  2.  złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny,
  3. złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy.
 4. Jeśli Kupujący stwierdzi wadę produktu, powinien poinformować o tym Sprzedawcę, określając jednocześnie swoje roszczenie związane ze stwierdzoną wadą lub składając oświadczenie stosownej treści.
 5. Kupujący może skorzystać z formularza reklamacyjnego, dostępnego jako Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.
 6. Kupujący może kontaktować się ze Sprzedawcą zarówno pocztą tradycyjną, jak również pocztą elektroniczną.
 7. Sprzedawca ustosunkuje się do składanej przez Kupującego reklamacji w ciągu 14 dni od dnia doręczenia mu reklamacji za pomocą takiego środka komunikacji, przy wykorzystaniu którego reklamacja została złożona.
 8. Szczegóły dotyczące rękojmi Sprzedawcy za wady regulują przepisy Kodeksu cywilnego (art. 556 – 576).

§ 9

Dane osobowe i pliki cookies

        1. Zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies znajdują się w polityce prywatności dostępnej pod adresem https://sidroswimwear.com/strona/polityka_prywatnosci

       2. Konsument oświadcza, że wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji zamówienia oraz w celach marketingowych (adres email).

       3. Konsument ma prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie adresu email w celach marketingowych w każdym momencie, wysyłając taką informację a adres: office@sidroswimwear.pl

§ 10

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Sprzedawca wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku ze sprzedażą towarów na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu.
 2. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi, Konsument ma możliwość:
  • zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięciu sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży,
  • zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Kupującym a Sprzedawcą,
  •  skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika prawa konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów. 
 3. Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Konsument może szukać na stronie internetowej http://polubownie.uokik.gov.pl.
 4. Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

§ 11

Postanowienia końcowe

 1.  Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania oraz odwoływania ofert, promocji oraz do zmiany cen produktów w Sklepie bez uszczerbku dla praw nabytych przez Kupującego, w tym w szczególności warunków umów zawartych przed dokonaniem zmiany.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w Regulaminie. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się Regulamin obowiązujący w dacie zawarcia umowy.
 3. Kupujący, którzy posiadają konto w Sklepie o każdej zmianie Regulaminu zostaną powiadomieni pocztą elektroniczną na adres e-mail przypisany do konta. W przypadku braku akceptacji treści nowego Regulaminu, Kupujący ma prawo w każdym czasie wypowiedzieć umowę o prowadzenie konta poprzez usunięcie konta lub złożenie Sprzedawcy stosownego oświadczenia, w dowolnej formie, o wypowiedzeniu umowy o prowadzenie konta.
 4. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 07.03.2019 roku.

ZAŁĄCZNIK nr 1

Formularz oświadczenia o odstąpieniu od umowy

  WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Adresat:

SIDRO JOVANA DJUROVIĆ
UL. ANTONIEGO MAGIERA 13A,
01-873 WARSZAWA
 

Niniejszym informuję o odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących produktów:

1) ………….. – CENA: …………..,
2) ………….. – CENA: …………….
NUMER ZAMÓWIENIA:………………………………………………………………………………………………………
DATA ZAWARCIA UMOWY:…………………………………………………………………………………………………..
IMIĘ I NAZWISKO KONSUMENTA:………………………………………………………………………………..
ADRES KONSUMENTA:………………………………………………………………………………………………………..
ZWROTU PIENIĘDZY PROSZĘ DOKONAĆ NA NASTĘPUJĄCY RACHUNEK BANKOWY:  ………………………………
 
DATA …………………………………………………….
 
……………………………………………….

Podpis

ZAŁĄCZNIK nr 2

Formularz reklamacyjny

………………., dnia …………. 20…. r.

Adresat:

SIDRO JOVANA DJUROVIĆ
UL. ANTONIEGO MAGIERA 13A,
01-873 WARSZAWA.
 

DANE KLIENTA:

IMIĘ I NAZWISKO: ……………………………………………………………………………………………………………
ADRES ZAMIESZKANIA: ………………………………………………………………………………………………………………………….
E-MAIL: …………………………………………………………………………………………………………………………
TEL.: ……………………………………………………………………………………………………………………………..
NR RACHUNKU BANKOWEGO: …………………………………………………………………………………………….

PRZEDMIOT REKLAMACJI:

DATA NABYCIA PRODUKTU: …………………………………………………………………………………………………
NAZWA PRODUKTU: …………………………………………………………………………………………………………..
NR FAKTURY: ……………………………………………………………………………………………………………………
OGÓLNA WARTOŚĆ PRODUKTU: ………………………… ZŁ
 

ZGŁOSZENIE REKLAMACJI (opis wad i okoliczności ich powstania):

……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………

Kiedy wady zostały stwierdzone ……………………………………………………………………………………..

DZIAŁANIA NAPRAWCZE/ŻĄDANIE REKLAMUJĄCEGO:

(___) WYMIANA RZECZY NA WOLNĄ OD WAD,
(___) USUNIĘCIE WADY,
(___) OBNIŻENIE CENY,
(___) ODSTĄPIENIE OD UMOWY.

…………………………………………………..

Podpis