Regulamin

Regulamin sklepu internetowego Sidro Swimwear
Dzień dobry!
Poniżej znajdziesz regulamin sklepu internetowego Sidro Swimwear, w którym zawarte
zostały informacje m.in. o sposobie złożenia zamówienia i zawarcia umowy sprzedaży,
formach dostawy i płatności dostępnych w sklepie, procedurze odstąpienia od umowy, czy
postępowaniu reklamacyjnym.
SKLEP NALEŻY DO :
SIDRO JOVANA DJUROVIĆ
UL. ANTONIEGO MAGIERA 13A, 01-873 WARSZAWA.

W każdej chwili możesz skontaktować się z nami, wysyłając wiadomość na adres e-mail:
office@sidroswimwear.pl lub dzwoniąc pod numer +48 732 708 959.
Pozdrawiamy i życzymy udanych zakupów
Zespół sklepu internetowego Sidro Swimwear.
§ 1
Definicje
Na potrzeby niniejszego regulaminu, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:
1. Kupujący – osoba fizyczna, osoba prawna lub ułomna osoba prawna,
2. Konsument – osoba fizyczna, zawierająca ze Sprzedawcą umowę sprzedaży
niezwiązaną z bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,
3. Regulamin – niniejszy regulamin, dostępny pod adresem https://sidroswimwear.com/
regulamin
4. Sklep – sklep internetowy działający pod adresem https://sidroswimwear.com
5. Sprzedawca – SIDRO Jovana Djurović, ul. Antoniego Magiera 13, 01-873 Warszawa.
NIP 5361938730
§ 2
Postanowienia wstępne
1. Za pośrednictwem Sklepu, Sprzedawca prowadzi sprzedaż detaliczną, świadcząc
jednocześnie na rzecz Kupujących usługi drogą elektroniczną. Za pośrednictwem
Sklepu, Kupujący może dokonać zakupu produktów uwidocznionych na stronach
Sklepu.
2. Regulamin określa zasady i warunki korzystania ze Sklepu, a także prawa i obowiązki
Sprzedawcy i Kupujących.
3. Do korzystania ze Sklepu, w tym w szczególności do dokonania zakupu w Sklepie,
nie jest konieczne spełnienie szczególnych warunków technicznych przez komputer
lub inne urządzenie Kupującego. Wystarczające są:
o dostęp do Internetu,
o standardowy system operacyjny,
o standardowa przeglądarka internetowa,
o posiadanie aktywnego adresu e-mail.
4. Kupujący nie może dokonać zakupu w Sklepie anonimowo ani pod pseudonimem.
5. Zakazane jest podczas korzystania ze Sklepu dostarczanie treści o charakterze
bezprawnym, w szczególności poprzez przesyłanie takich treści za pośrednictwem
formularzy dostępnych w Sklepie.
6. Wszystkie ceny produktów podane na stronach Sklepu są cenami brutto.
7. W sytuacji wystąpienia błędu na stronie (niezgodność cenowa, czy ilościowa)
sprzedający ma prawo do anulowania zamówienia.
§ 3
Usługi świadczone drogą elektroniczną
1. Za pośrednictwem Sklepu, Sprzedawca świadczy na rzecz Kupującego usługi drogą
elektroniczną.
2. Podstawową usługą świadczoną drogą elektroniczną na rzecz Kupującego przez
Sprzedawcę jest umożliwienie Kupującemu złożenia zamówienia w Sklepie. Złożenie
zamówienia możliwe jest bez konieczności założenia konta w Sklepie.
3. Jeżeli Kupujący zdecyduje się założyć konto w Sklepie, Sprzedawca świadczy na
rzecz Kupującego również usługę drogą elektroniczną polegającą na założeniu i
utrzymywaniu konta w Sklepie. W koncie przechowywane są dane Kupującego oraz
historia złożonych przez niego zamówień w Sklepie. Kupujący loguje się do Konta z
wykorzystaniem swojego adresu e-mail oraz zdefiniowanego przez siebie hasła.
4. Założenie konta w Sklepie odbywa się poprzez wypełnienie i przesłanie, za pomocą
automatycznego mechanizmu Sklepu, formularza rejestracyjnego. Z chwilą przesłania
formularza rejestracyjnego, między Kupującym a Sprzedawcą zawierana jest umowa o
prowadzenie konta w Sklepie. Umowa zawierana jest na czas nieokreślony, a
Kupujący może tę umowę wypowiedzieć ze skutkiem natychmiastowym w każdej
chwili, usuwając konto.
5. Usługi świadczone są drogą elektroniczną na rzecz Kupującego nieodpłatnie.
Odpłatne są natomiast umowy sprzedaży zawierane za pośrednictwem Sklepu
6. W celu zapewnienia bezpieczeństwa Kupującemu i przekazu danych w związku z
korzystaniem ze Sklepu, Sprzedawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne
odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w
szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji danych
osobowych przez osoby nieuprawnione.
7. Sprzedawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego
funkcjonowania Sklepu. Kupujący powinien poinformować Sprzedawcę o wszelkich
nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu Sklepu.
8. Wszelkie reklamacje związane z funkcjonowaniem Sklepu, Kupujący może zgłaszać
za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail sidro.marketing@gmail.com.
W reklamacji Kupujący powinien podać imię i nazwisko, adres do korespondencji, a
także rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem
Sklepu. Sprzedawca będzie rozpatrywać wszelkie reklamacje w terminie do 14 dni od
otrzymania reklamacji i poinformuje Klienta o jej rozstrzygnięciu na adres e-mail
składającego reklamację.
§ 4
Składanie zamówienia
1.
1. Kupujący może złożyć zamówienie jako zarejestrowany klient albo jako gość.
2. Zarejestrowanym klientem jest Kupujący, który posiada konto w Sklepie.
Kupujący może założyć konto z poziomu zakładki „Załóż konto” lub w trakcie
składania zamówienia.
3. W celu złożenia zamówienia, Kupujący zobowiązany jest podjąć następujące
kroki:
▪ wybrać produkt lub produkty będące przedmiotem zamówienia poprzez
kliknięcie przycisku „Dodaj do koszyka”,
▪ z widoku koszyka kliknąć w przycisk „Zamawiam”,
▪ zalogować się do swojego konta w Sklepie, założyć konto lub wybrać
opcję „Kupuj jako gość” – nie dotyczy Kupującego, który zalogował
się do swojego konta przez rozpoczęciem składania zamówienia,
▪ podać adres do wysyłki zamówienia oraz dane do faktury – jeśli
Kupujący wcześniej dodał określone dane do konta, może wybrać te
dane bez konieczności ponownego ich uzupełniania albo podać inne
dane,
▪ wybrać metodę dostawy i płatności za zamówienie,
▪ zapoznać się z Regulaminem i go zaakceptować – Kupujący akceptuje
Regulamin tylko, jeśli zapoznał się z jego treścią i rzeczywiście
akceptuje jego postanowienia; akceptacja Regulaminu jest dobrowolna,
ale niezbędna do złożenia zamówienia,
▪ kliknąć w przycisk „Zamawiam i płacę”.
4. Kupujący po kliknięciu w przycisk „Zamawiam i płacę” zostanie przeniesiony
na stronę transakcyjną wybranego serwisu celem dokonania płatności za
zamówienie. Po dokonaniu płatności, Kupujący zostanie zwrotnie
przekierowany na stronę Sklepu z potwierdzeniem złożenia zamówienia. Z tą
chwilą umowę sprzedaży produktów objętych zamówieniem uważa się za
zawartą między Kupującym a Sprzedawcą.
5. Jeśli Kupujący po kliknięciu w przycisk „Zamawiam i płacę” zostanie
przeniesiony od razu na stronę z potwierdzeniem złożenia zamówienia. Z tą
chwilą umowę sprzedaży produktów objętych zamówieniem uważa się za
zawartą między Kupującym a Sprzedawcą.
6. W formularzu zamówienia Kupujący musi podać prawdziwe dane osobowe.
Kupujący ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych
osobowych. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji
zamówienia w sytuacji, gdy Kupujący podał nieprawdziwe dane lub gdy dane
te budzą uzasadnione wątpliwości Sprzedającego co do ich poprawności. W
takim przypadku Kupujący zostanie poinformowany telefonicznie lub poprzez
pocztę elektroniczną o wątpliwościach Sprzedawcy. W takiej sytuacji
Kupującemu przysługuje prawo wyjaśnienia wszelkich okoliczności
związanych z weryfikacją prawdziwości podanych danych. W przypadku
braku danych pozwalających Sprzedawcy na podjęcie kontaktu z Kupującym,
Sprzedawca udzieli wszelkich wyjaśnień po podjęciu kontaktu przez
Kupującego.
7. Kupujący oświadcza, że wszelkie dane podane przez niego w formularzu
zamówienia są prawdziwe, natomiast Sprzedawca nie jest zobowiązany do
weryfikowania ich prawdziwości i poprawności, choć posiada takie
uprawnienie zgodnie z ust. 6 powyżej.
§ 5
Formy dostawy i metody płatności
1. Kupujący ma do wyboru następujące formy dostawy zamówienia:
o przesyłka za pośrednictwem firmy kurierskiej apaczka.pl – koszt 15 zł,
orientacyjny czas dostawy: 2 dni od chwili realizacji zamówienia,
o odbiór osobisty w pracowni, tj. ul. Antoniego Magiera 13A, 01-873 Warszawa
2. Koszt dostawy ponosi Kupujący, chyba że Sprzedawca odmiennie określi w Sklepie.
Odbiór osobisty nie wiąże się z żadnymi dodatkowymi kosztami dostawy dla
Kupującego.
3. Kupujący ma do wyboru następujące metody płatności za zamówione produkty:
1. przelew na rachunek bankowy Sprzedawcy,
2. płatność za pośrednictwem jednego z serwisów płatności online dostępnych w
Sklepie.
4. Na stronie internetowej https://sidroswimwear.pl/ dostępne są następujące formy
płatności: karty płatnicze (VISA, MasterCard), szybki przelew, BLIK oraz dla
wybranych form dostaw: karty podarunkowe. Klient może dokonać
płatności szybkim przelewem i płatnością BLIK. Dla realizacji płatności tzw.
szybkim przelewem, Blik, SIDRO Jovana Djurović korzysta z zewnętrznych
dostawców usług płatniczych. W celu dokonania płatności Klient zostanie
przekierowany na strony internetowe wybranego dostawcy. Przed dokonaniem
płatności Klient powinien każdorazowo zapoznać się z regulaminem świadczenia
usług przez dostawcę płatności oraz z treścią żądanych przez niego zgód. Prowizje
zewnętrznych usługodawców za korzystanie przez Klienta z wybranych form
płatności pokrywa SIDRO Jovana Djurović, z wyłączeniem opłat i prowizji
pobieranych przez bank prowadzący rachunek bankowy Klienta.
§ 6
Realizacja zamówienia
1. Po złożeniu przez Kupującego zamówienia zgodnie z procedurą opisaną w § 4
Regulaminu, na adres poczty elektronicznej Kupującego zostanie wysłane
potwierdzenie zamówienia.
2. Jeśli Kupujący wybrał metodę płatności w postaci przelewu na rachunek bankowy
Sprzedawcy, zobowiązany jest zapłacić za zamówienie w terminie 3 dni od chwili
zawarcia umowy.
3. Realizacja zamówienia polega na jego przygotowaniu do wysyłki do Kupującego albo
do odbioru osobistego przez Kupującego. Zamówienie uważa się za zrealizowane z
chwilą przygotowania zamówienia do wysyłki albo przygotowania do odbioru
osobistego przez Kupującego.
4. Czas realizacji zamówienia każdorazowo wskazany jest w opisie produktu.
5. Jeśli zamówienie obejmuje więcej niż jeden produkt, czasem realizacji zamówienia
jest najdłuższy czas wskazany w opisie produktu wchodzącego w skład zamówienia.
6. Czas realizacji zamówienia liczony jest od chwili dokonania płatności za zamówienie.
7. Po zrealizowaniu zamówienia Sprzedawca prześle na adres poczty elektronicznej
Kupującego potwierdzenie realizacji zamówienia i rozpocznie wysyłkę zamówienia
do Kupującego albo powiadomi Kupującego o możliwości odbioru osobistego
zamówienia.
8. Wysyłka zamówienia do Kupującego realizowana jest w sposób wybrany przez
Kupującego zgodnie z § 4 ust. 1 Regulaminu.
9. Czas dostawy zamówienia do Kupującego zależny jest od wybranej przez Kupującego
metody wysyłki i liczony jest od dnia zrealizowania zamówienia zgodnie z § 6 ust. 3
Regulaminu.
§ 7
Odstąpienie od umowy Konsumenta
1. Konsument, który zawarł ze Sprzedawcą umowę na odległość, ma prawo odstąpić od
umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od dnia objęcia w posiadanie
kupionych rzeczy.
2. Aby odstąpić od umowy, Konsument musi poinformować Sprzedawcę o swojej
decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia – na
przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną.
3. Konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, dostępnego
jako załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
4. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument wysłał
informację dotyczącą wykonania przysługującego Konsumentowi prawa odstąpienia
od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
5. Konsument ma obowiązek zwrócić produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie
upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14
dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Sprzedawca zaproponował, że
sam odbierze rzecz. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie produktu przed jego
upływem
6. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.
7. W przypadku odstąpienia od umowy, Sprzedawca zwraca Konsumentowi otrzymaną
od Konsumenta płatność za kupiony przedmiot. Zwrot płatności zostanie dokonany
przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte
w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne
rozwiązanie. W każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku
z formą zwrotu płatności.
8. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od Konsumenta, może
wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili
otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej
odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
9. W przypadku zwrotu towaru przecenionego SIDRO Swimwear zwraca należną kwotę za
zakupiony przeceniony towar na kartę podarunkową.
10. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące
wynikiem korzystania z produktu w sposób wykraczający poza konieczny do
stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania produktu
§ 8
Odpowiedzialność za wady
1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Kupującemu produkt wolny od wad.
2. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Kupującego, jeżeli sprzedany produkt ma
wadę fizyczną lub prawną (rękojmia za wady).
3. Jeżeli sprzedany produkt ma wadę, Kupujący może
1. żądać usunięcia wady,
2. złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny,
3. złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy.
4. Jeśli Kupujący stwierdzi wadę produktu, powinien poinformować o tym Sprzedawcę,
określając jednocześnie swoje roszczenie związane ze stwierdzoną wadą lub składając
oświadczenie stosownej treści.
5. Kupujący może skorzystać z formularza reklamacyjnego, dostępnego jako Załącznik
nr 2 do niniejszego Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.
6. Kupujący może kontaktować się ze Sprzedawcą zarówno pocztą tradycyjną, jak
również pocztą elektroniczną.
7. Sprzedawca ustosunkuje się do składanej przez Kupującego reklamacji w ciągu 14 dni
od dnia doręczenia mu reklamacji za pomocą takiego środka komunikacji, przy
wykorzystaniu którego reklamacja została złożona.
8. Szczegóły dotyczące rękojmi Sprzedawcy za wady regulują przepisy Kodeksu
cywilnego (art. 556 – 576).
§ 9
Dane osobowe i pliki cookies
1. Zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików
cookies znajdują się w polityce prywatności dostępnej pod adresem https://
sidroswimwear.com/strona/polityka_prywatnosci
2. Konsument oświadcza, że wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu
realizacji zamówienia oraz w celach marketingowych (adres email).
3. Konsument ma prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie adresu email w celach
marketingowych w każdym momencie, wysyłając taką informację a adres:
office@sidroswimwear.pl
§ 10
Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń
1. Sprzedawca wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku
ze sprzedażą towarów na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną
określone przez strony konfliktu.
2. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania
reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi, Konsument ma możliwość:
o zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o
rozstrzygnięciu sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży,
o zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem
o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia
sporu między Kupującym a Sprzedawcą,
o skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika prawa
konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy
ochrona konsumentów.
3. Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania
reklamacji i dochodzenia roszczeń, Konsument może szukać na stronie internetowej
http://polubownie.uokik.gov.pl.
4. Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod
adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów
pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego
rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z
internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.
§ 11
Postanowienia końcowe
1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania oraz odwoływania ofert,
promocji oraz do zmiany cen produktów w Sklepie bez uszczerbku dla praw nabytych
przez Kupującego, w tym w szczególności warunków umów zawartych przed
dokonaniem zmiany.
2. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w Regulaminie. Do
umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się Regulamin obowiązujący w
dacie zawarcia umowy.
3. Kupujący, którzy posiadają konto w Sklepie o każdej zmianie Regulaminu zostaną
powiadomieni pocztą elektroniczną na adres e-mail przypisany do konta. W
przypadku braku akceptacji treści nowego Regulaminu, Kupujący ma prawo w
każdym czasie wypowiedzieć umowę o prowadzenie konta poprzez usunięcie konta
lub złożenie Sprzedawcy stosownego oświadczenia, w dowolnej formie, o
wypowiedzeniu umowy o prowadzenie konta.
4. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 07.03.2019 roku.
ZAŁĄCZNIK nr 1
Formularz oświadczenia o odstąpieniu od umowy
WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)
Adresat:
SIDRO JOVANA DJUROVIĆ
UL. ANTONIEGO MAGIERA 13A,
01-873 WARSZAWA

Niniejszym informuję o odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących produktów:
1) ………….. – CENA: …………..,
2) ………….. – CENA: …………….
NUMER ZAMÓWIENIA:………………………………………………………………………………………………………
DATA ZAWARCIA UMOWY:…………………………………………………………………………………………………..
IMIĘ I NAZWISKO KONSUMENTA:………………………………………………………………………………..
ADRES KONSUMENTA:………………………………………………………………………………………………………..
ZWROTU PIENIĘDZY PROSZĘ DOKONAĆ NA NASTĘPUJĄCY RACHUNEK BANKOWY: ………………………………

DATA …………………………………………………….

……………………………………………….
Podpis
ZAŁĄCZNIK nr 2
Formularz reklamacyjny
………………., dnia …………. 20…. r.
Adresat:
SIDRO JOVANA DJUROVIĆ
UL. ANTONIEGO MAGIERA 13A,
01-873 WARSZAWA.

DANE KLIENTA:
IMIĘ I NAZWISKO: ……………………………………………………………………………………………………………
ADRES ZAMIESZKANIA: ………………………………………………………………………………………………………………………….
E-MAIL: …………………………………………………………………………………………………………………………
TEL.: ……………………………………………………………………………………………………………………………..
NR RACHUNKU BANKOWEGO: …………………………………………………………………………………………….
PRZEDMIOT REKLAMACJI:
DATA NABYCIA PRODUKTU: …………………………………………………………………………………………………
NAZWA PRODUKTU: …………………………………………………………………………………………………………..
NR FAKTURY: ……………………………………………………………………………………………………………………
OGÓLNA WARTOŚĆ PRODUKTU: ………………………… ZŁ

ZGŁOSZENIE REKLAMACJI (opis wad i okoliczności ich powstania):
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
Kiedy wady zostały stwierdzone ……………………………………………………………………………………..
DZIAŁANIA NAPRAWCZE/ŻĄDANIE REKLAMUJĄCEGO:
(___) WYMIANA RZECZY NA WOLNĄ OD WAD,
(___) USUNIĘCIE WADY,
(___) OBNIŻENIE CENY,
(___) ODSTĄPIENIE OD UMOWY.
…………………………………………………..
Podpis