Regulamin konkursu
 ,,Wygraj wycieczkę z SIDRO”
§1 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin (dalej: „Regulamin”) określa zasady udziału w Konkursie ,,Wygraj Wycieczkę z SIDRO” (dalej: „Konkurs”) oraz zasady jego przebiegu.
 2. Organizatorem Konkursu jest SIDRO Jovana Djurović, ul. Antoniego Magiera 13a, 01-873 Warszawa (dalej: „Organizator”).
 3. Sponsorem Nagród w Konkursie jest SIDRO Jovana Djurović, ul. Antoniego Magiera 13a, 01-873 Warszawa (dalej: „Sponsor”).
 4. Organizator Konkursu powoła Komisję Konkursową, w której skład wejdą dwaj przedstawiciele Organizatora (dalej: „Komisja Konkursowa”). Do zadań Komisji Konkursowej będzie należał nadzór nad losowaniem zwycięzcy konkursu oraz stałe czuwanie nad prawidłowym przebiegiem Konkursu oraz podejmowanie decyzji w kwestiach, w których pojawią się wątpliwości związane z Konkursem.
 5. Konkurs rozpoczyna się w dniu 28.08.2021 r., a kończy się w dniu 12.09.2021 r. o godzinie 23:59 (dalej: „Czas Trwania Konkursu”).
 6. Konkurs prowadzony jest na terytorium Polski w stacjonarnym sklepie SIDRO, który znajduje się na ulicy Krochmalnej 54 w Warszawie. W konkursie mogę wziąć także udział osoby, które złożą zamówienia powyżej 50 zł w sklepie internetowym w dniach 3.09.2021-5.09.2021 r.
 7. Konkurs nie jest prowadzony w celach zarobkowych.
§2 Warunki udziału w Konkursie

 1. W Konkursie mogą wziąć udział osoby fizyczne (zwane dalej „Uczestnikami”), które:
 • mają ukończone 18 lat;
 • mają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 • zaakceptowały postanowienia Regulaminu;
 • warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest zakupienie produktu, w cenie minimalnej 50 zł w sklepie stacjonarnym SIDRO oraz w sklepie internetowym w dniach 3.09.2021.-5.09.2021 r.
 • wyraziły zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celu i w zakresie wskazanym w Regulaminie (poprzez zamieszczenie w Zgłoszeniu informacji o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu i zakresie zgodnym z regulaminem konkursu”).
 1. Zgłoszenie uczestnictwa w Konkursie następuje przez wypełnienie formularza zgłoszeniowego.
 2. Wypełnienie Zgłoszenia oznacza, iż Uczestnik uważnie zapoznał się z treścią Regulaminu, akceptuje Regulamin i wyraża zgodę na jego postanowienia.
 3. Zwrot zamówienia oznacza rezygnacje z wzięcia udziału w Konkursie i usunięcie formularza konkursowego.
 4. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora, a także osoby współpracujące z tymi podmiotami na innej niż stosunek pracy podstawie oraz członkowie ich rodzin. Przez członków rodziny rozumie się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodziców małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.
 5. Organizator oraz Sponsor uprawnieni są do dochodzenia roszczeń z tytułu wszelkich szkód wyrządzonych każdemu z nich w związku z naruszeniem obowiązków określonych w niniejszym Regulaminie przez Uczestników.
 6. Konkurs nie stanowi gry losowej w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (t.j.: Dz.U. z 2018 r., poz. 165 ze zm.).

§3. Zasady prowadzenia i przebieg Konkursu

 1. Zgłoszenia są możliwe tylko w Czasie Trwania Konkursu tj. 28.08.2021-12.09.2021 r.
 2. Zgłoszenia dostarczone po terminie lub z innych przyczyn naruszające warunki niniejszego Regulaminu (w tym niezawierające wszystkich elementów wskazanych w § 2 ust. 1 i 2 Regulaminu) nie będą brały udziału w Konkursie. Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia takiego Zgłoszenia.
 3. Konkurs polega na zakupie wybranego produktu w kwocie minimum 50 zł w sklepie stacjonarnym SIDRO oraz w sklepie internetowym w dniach 3.09.2021.-5.09.2021 r. uwzględniając, że w cenę nie wlicza się ceny przesyłki kurierskiej.
 4. Komisja Konkursowa wybierze 1 Zwycięzcę.
 5. Zwycięzca Konkursu zostanie powiadomiona o wygranej telefonicznie i mailowo.
 6. W przypadku rezygnacji z nagrody przez Zwycięzcę, nagroda zostanie przekazana innemu Uczestnikowi, którego wybierze Komisja Konkursowa stosując kryteria wskazane w § 3..
 7. Po ogłoszeniu wyników Organizator będzie informował zwycięzcę o dalszych etapach przyznania nagrody

4. Nagrody i Wybór Zwycięzców

 1. Nagrodami w Konkursie są:

a) Wycieczka do Czarnogóry z właścicielką Marki oraz z Sandrą Kubicką, która zostanie zorganizowana do 31.12.2021 r. W ramach nagrody wchodzi:
– przelot w obydwie strony.
– Zakwaterowanie w 2 – osobowym pokoju
– Śniadania i obiadokolacje

 1. Zwycięzca ma możliwość zabrania ze sobą osoby towarzyszącej na swój koszt.
 2. Wyboru Zwycięzcy dokona Komisja Konkursowa.
 3. Wybór Organizatorów konkursu jest niepodważalny i nie przysługuje prawo do odwołania się̨ od niego.
 4. Zwycięzca Konkursu traci prawo do nagrody w przypadku gdy:
 5. odmówi pisemnie przyjęcia nagrody,
 6. w terminie 2 dni od zakończenia konkursu kontakt z Uczestnikiem nie będzie możliwy, z przyczyn leżących po stronie zwycięzcy Konkursu;
 7. Organizator zastrzega możliwość zmiany nagród, jeśli przyznanie ich będzie niemożliwe z przyczyn niezależnych od Organizatora.

§5. Postępowanie reklamacyjne

 1. Reklamacje związane z Konkursem należy składać w formie elektronicznej, na adres mailowy office@sidroswimwear.pl, w terminie do 7 dni od daty zakończenia konkursu.
 2. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres osoby składającej reklamację, jak również opis i powód reklamacji. O wyniku reklamacji składający ją zostanie poinformowany elektronicznie na adres mailowy podany w reklamacji w ciągu 14 (czternastu) dni od daty otrzymania reklamacji przez Organizatora.
§6. Odpowiedzialność

 1. Organizator nie ponoszą odpowiedzialności za niezawiniony przez nich brak doręczenia lub nieterminowe doręczenie przez właściwych operatorów, w tym za pośrednictwem systemów teleinformatycznych (również poczty elektronicznej), listów, wiadomości i przesyłek kierowanych do i przez Uczestników, ani za przerwy i inne nieprawidłowości w funkcjonowaniu strony www.instagram.com za pośrednictwem której Wysyłane będą Zgłoszenia. Organizator nie ponoszą również odpowiedzialności za ewentualne problemy techniczne zależne od Uczestników lub podmiotów świadczących na rzecz Uczestników usługę dostępu do Internetu mające wpływ na wypełnienie warunków uczestnictwa w Konkursie.
 2. Organizator i Sponsor nie ponoszą odpowiedzialności za nieprzestrzeganie przez Uczestników postanowień niniejszego Regulaminu.
 3. Uczestnicy nie mogą dostarczać treści o charakterze bezprawnym. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników poprzez usunięcie Zgłoszenia takiego Uczestnika, a w skrajnych przypadkach do blokowania uczestnictwa w Konkursie w serwisie Facebook tych Uczestników, którzy naruszają postanowienia Regulaminu, a w szczególności, gdy:
 4. prowadzą działania sprzeczne z prawem i z dobrymi obyczajami, a w szczególności w Zgłoszeniu zamieszczają komentarze zawierające wulgaryzmy, treści obraźliwe, rasistowskie, czy promujące agresję;
 5. prowadzą działania naruszające uzasadnione interesy Organizatora lub Sponsora, które godzą w ich wizerunek.
§7. Postanowienia końcowe
 1. Regulamin dostępny jest na stronie oraz w siedzibie Organizatora i Sponsora.
 2. Zasady udziału w Konkursie określa Regulamin.

Shopping Cart